Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów jest  regulowane ustawą z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152). Powyższa ustawa została znowelizowana 11 lutego 2012 r.

 

Kiedy się ubezpieczyć ?

Ubezpieczenie zawieramy w związku z wprowadzeniem pojazdu do ruchu a konkretniej jego rejestracją. Polisę musimy wykupić najpóźniej w dniu rejestracji (od godziny) lub dla pojazdów sprowadzanych w momencie przekroczenia granicy. Szczegóły Art. 29. ustawy.

 

Czas trwania ubezpieczenia:

Umowa jest na okres 12 miesięcy (wyjątkiem krótkoterminowe dla pojazdów sprowadzanych Art. 27.) z możliwością rozłożenia na raty. Na Polskim rynku jest szereg firm ubezpieczeniowych które różnią się proponowanymi dodatkami oraz składką.

 

Jakie dokumenty powinien mieć kierujący ?

Kierowca zobowiązany jest ze sobą wozić aktualną polisę lub potwierdzenie zapłaty składki. Jeśli jest to pojazd nowo zakupiony, to także umowę kupna. Naturalnie podczas ewentualnej kontroli powinniśmy mieć prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu. 

 

Co chroni polisa OC ?

Polisa chroni każdą osobę, która kierując danym pojazdem w okresie trwania ochrony wyrządziła szkodę w wyniku poruszania się tego pojazdu (Art.34.). Należy pamiętać o wykluczeniach odpowiedzialności. Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody w mieniu oraz ładunkach opisanych w Art.38.

 

Kiedy ubezpieczyciel oraz UFG może dochodzić od kierującego zwrotu wypłaconego odszkodowania ? (Art.43):

- po użyciu lub pod wpływem alkoholu, środków odurzających substancji psychotropowych (lub zastępczych).

- wyrządził szkodę umyślnie.

- wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa

- nie miał uprawnień (z wyjątkiem ratowania życia lub mienia albo pościg za przestępcą)

- zbiegł z miejsca zdarzenia

 

Suma ubezpieczenia/gwarancyjna - nie może być niższa niż równowartość w złotych (Art.36.):

- w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

- w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

Ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

 

Zasady sprzedaży/kupna (Art. 31.) i wypowiedzeń (Art.33.):

Z chwilą sprzedaży na kupującego przechodzą prawa oraz obowiązki związane z polisą. Kupujący może przepisać na siebie polisę, należy jednak pamiętać, że może się to wiązać z rekalkulacją składki  w oparciu o zniżki nabywcy. Analogicznie nowonabywca może wykupić nową polisę na siebie zgodnie ze swoimi zniżkami. Kolejną rzeczą którą warto zanotować to fakt, że polisa przepisana automatycznie się NIE wznawia (wygasa z ostatnim dniem trwania). Dobrze jest zapisać w kalendarzu jej koniec aby uniknąć braku ubezpieczenia a co za tym idzie kary z UFG. W przypadku kiedy kupowany pojazd niema aktualnej polisy OC należy ją wykupić w dniu podpisania umowy.   

Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu:

- z upływem okresu, na który została zawarta (po wypowiedzeniu)

- z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego

- z dniem odstąpienia od umowy (zgodnie z Art.29 ust.3) lub odstąpienia zgodnie z prawem konsumenta

- w związku z udokumentowaną utratą zgodnie z Prawem o ruchu drogowym

- w związku z upadłością zakładu ubezpieczeń (po 3 miesiącach od zgłoszenia)

- z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą

- w związku z nieopłaceniem rat

- z dniem wypowiedzenia Art. 28 ust. 1 oraz przeniesieniem praw na nowonabywcę

Warto nadmienić, że zakład ubezpieczeń powinien zostać poinformowany o wypowiedzeniu najpóźniej na dzień przed zakończeniem trwającej umowy. W przypadku zmiany właściciela jest to z dniem wypowiedzenia. 

 

Kiedy polisa się automatycznie wznawia ? (Art.28):

- jeśli posiadacz pojazdu nie powiadomi zakładu ubezpieczeń najpóźniej na dzień przed zakończeniem umowy

 

 

Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje w przypadku (Art.41.):

- wyrejestrowania, udokumentowanej utraty (wg. Prawa o ruchu drogowym)

- odstąpienia od umowy (zgodnie z prawem konsumenta)

- rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez posiadacza pojazdu mechanicznego, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu w przypadku określonym w art. 31 ust. 1 – zwrot składki przysługuje posiadaczowi, który przeniósł prawo własności tego pojazdu

- rozwiązania się umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez właściciela pojazdu w przypadku określonym w art. 31 ust. 4 – zwrot składki przysługuje posiadaczowi, który zawarł umowę ubezpieczenia

 

Podwójne ubezpieczenie (Art.28a.):

Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w trybie automatycznym (art. 28 ust. 1), umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie.

 

Jakie dodatkowe ubezpieczenia mogę dokupić do ubezpieczenia OC ?

- NNW - najpopularniejsze ubezpieczenie chroniące kierowcę oraz pasażerów pojazdu w razie zdarzenia (nie zależnie czy jesteśmy sprawcą czy poszkodowanym)

- BLS – jesteś poszkodowanym, likwidujesz szkodę ze swojej polisy

- miniAssistance – koszty holowania po wypadku

- assistance – koszty holowania po wypadku, awarii włącznie z autem zastępczym i innymi dodatkami na terenie Polski oraz Europy

- zielona karta – dla wyjeżdżających poza strefę Schengen oraz terytoria Unii Europejskiej

- ochrona zniżek – zabezpieczenie przed ewentualną stłuczką jeśli cenne Nam są wypracowane zniżki

- szyby – naprawa lub wymiana szyb bez wpływu na szkodowość

- bagaż – jeśli chcesz chronić swoje mienie w samochodzie

- ochrona/informacja prawna – koszty prowadzenia sporów prawnych związanych z posiadaniem i użytkowaniem auta

- opony – organizacja i pokrycie kosztów pomocy w razie uszkodzenia ogumienia kół podczas jazdy

- wsparcie dziecka – w razie utraty życia przez właściciela lub współmałżonka gwarancja wypłaty renty dla dzieci (10 lat)

- utrata pracy -  w razie utraty pracy pokrycie kosztów paliwa (6 miesięcy), składki lub raty ubezpieczenia oraz badań technicznych

Powyższe zestawienie sporządzono w oparciu o ofertę Allianz, Aviva, Compensa, Ergo Hestia, Generali, Gothaer, HDI, Liberty Ubezpieczenia, Proama, PZU, Uniqa, Warta. 

O powyższe dodatki pytaj agenta :)

 

Artykuł napisano w celach informacyjnych opartych na bieżącej ofercie rynkowej oraz treści ustawy.

Link do ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20031241152&type=3

OC pojazdu w pigułce